Organizacja ochrony przyrody w PolsceObejmuje ona trzy poziomy aktywności: administracyjny, społeczny i naukowy. Organami administracyjnymi są: Ministerstwo Ochrony Przyrody, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wojewoda i dyrektor parku Miodowego. Ministerstwo wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody, którego na wniosek Ministra powołuje Prezes Rady Ministrów. Wojewoda wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony przyrody poprzez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na to stanowisko powołuje odpowiednią osobę po zaciągnięciu opinii wojewódzkiej komisji ochrony przyrody. Na terenie parku narodowego zadania i kompetencje wojewody przejmuje dyrektor parku, którego powołuje minister po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są: Państwowa Rada Ochrony Przyrody - działająca przy Ministrze, wojewódzka komisja ochrony przyrody - działająca przy wojewodzie oraz rada naukowa parku narodowego - działająca przy dyrektorze parku. Działalność parku narodowego koordynuje i nadzoruje minister przy pomocy Krajowego Zarządu Parków Narodowych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody liczy 30 członków, których powołuje minister, wojewoda powołuje 20 członków wojewódzkiej komisji ochrony przyrody oraz członków rady naukowo-społecznej parku krajobrazowego.W realizacji zadań ochrony przyrody uczestniczą też organizacje społeczne. Należą do nich m.in. Straż Ochrony Przyrody oraz Liga Ochrony Przyrody. Zasady tworzenia SOP i przyjmowania członków określa ministerstwo. Wojewoda nadaje uprawnienia społecznego opiekuna przyrody indywidualnym opiekunom społecznym, którzy mogą działać samodzielnie lub w kołach. Liga Ochrony Przyrody jest masową organizacją społeczną, działającą od 1928 r. Duży udział w ochronie przyrody ma Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), działające od 1950 r.

Badaniami naukowymi w zakresie ochrony przyrody zajmują się zarówno placówki naukowe istniejące przy uczelniach wyższych, jak też wyspecjalizowane zakłady i instytuty naukowe. Podstawową jednostką badawczą, w dużej mierze koordynującą wiele badań w kraju, jest Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, działający od 1952 r. Ważną placówką badawczą jest Zakład Ochrony Przyrody Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Białowieży, a także Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama