Stosowane i proponowane sposoby ochrony ptaków w Polsce
Dokładne dane dotyczące konkretnego gatunku ptaka zostały podane w Czerwonej Księdze Ptaków.


Sposoby stosowane:
- ochrona gatunkowa/prawna 

- ochrona stanowisk ptaka (zakaz dokonywania wszelkich istotnych zmian w środowisku

- wycinanie drzew,   melioracje, budowa dróg lub ambon myśliwskich, w określonym promieniu od gniazda ptaka oraz zakaz wstępu na   teren o określonym promieniu w czasie tokowania)
- za zabicie lub schwytanie ptaka chronionego można nałożyć karę pieniężną
- budowa sztucznych gniazd
- ochrona konwencjami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez Polskę
- ochrona łowiecka (zakaz odstrzału w pewnych miesiącach)
- budowa nowych parków narodowych i rezerwatów przyrody obejmujących tereny zamieszkiwane przez ptaki jeśli nie jest możliwe objęcie tych terenów granicami istniejących już parków, biotopów lub rezerwatów
- hodowla ptaków w ogrodach zoolgicznych i  ich rozmnażanie w niewoliProponowane sposoby:

- należy wzmóc praktyczną ochronę niektórych gatunków przed kłusownictwem

- ochrona naturalnych terenów podatnych na degradację, a stanowiących podstawowe siedlisko dla danego gatunku ptaka

- zakaz wstępu na te tereny przez turystów

- utrzymanie ochrony gatunkowej i rozszerzenie ochrony rezerwatowej
- obejmowanie stanowisk lęgowych ochroną sezonową
- zwiększenie ilości budowanych sztucznych gniazd
- objęcie ochroną rezerwatową większej ilości terenów w kraju
- propagowanie i realizowanie ochrony starych dziuplastych drzewostanów i pojedynczych drzew
- zawieszanie budek lęgowych
- wyeliminowanie szkodliwych dla ptaków środków chemicznych stosowanych w rolnictwie i przemyśle
- ciągła opieka nad koloniami w okresie lęgowym
- propagowanie ochrony gatunków na terenach ich występowania poprzez wydawanie folderów, ulotek i plakatów
- wzmożona kontrola działalności organizacji myśliwskich
- zakładanie nowych kółek i organizacji zajmujących się ochroną ptaków
- wpisanie na listę gatunków zagrożonych gatunków o małej liczebności
- propagowanie idei ochrony nie tylko ptaków, ale całej przyrody ożywionej i nieożywionej wśród najmłodszych
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama