Polska Czerwona Księga Ptaków

Znajdziesz tutaj informacje oraz szkice polskich ptaków zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną gatunkową. Spis zawiera 65 pozycji.Objaśnienia wybranych terminów użytych w charakteryzacji ptaków:

Eutrofizacja - proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w jeziorach (lub ogólnie w środowisku) w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Eutrofizacja może być pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego (antropopresja). Termin eutrofizacji najczęściej odnosi się do wód i jest związany ze zwiększeniem się zanieczyszczenia ściekami, pestycydami i nawozami sztucznymi, które są spłukiwane przez opady atmosferyczne. Nadmierne użyźnienie (zwiększenie dostępności składników mineralnych, zwłaszcza azotu i fosforu) powoduje wzrost produktywności glonów (tzw. zakwity) i wyczerpanie zasobów tlenu w jeziorze, co prowadzi np. do śnięcia ryb i przyspieszenia sukcesji ekologicznej.
Holocen - podepoka okresu czwartorzędu, ery kenozoicznej. Współczesny okres historii Ziemi od ustąpienia lodowca z dużych obszarów Eurazji i Ameryki Północnej. Początek ok. 10 tys. lat temu.
Kosmopolityczne gatunki - gatunki roślin i zwierząt występujące na wszystkich kontynentach (z wyłączeniem Antarktydy) lub w wodach kuli ziemskiej, np. sowa płomykówka, paproć orlica, a także niektóre mszaki, porosty, słodkowodne orzęski i skorupiaki planktonowe.

Batalion
Bąk
Bekasik
Biegus zmienny
Błotniak łąkowy
Błotniak zbożowy
Brodziec leśny
Czapla purpurowa
Drop
Dubelt
Dzierzba czarnoczelna
Dzierzba rudogłowa
Dzięcioł trójpalczasty
Dzięcioł białogrzbiety
Gadożer
Gągoł
Głuszec
Hełmiatka
Kania rdzawa
Karliczka
Kobczyk
Kormoran czarny
Kraska
Kropiatka
Kulik wielki
Kulon
Mewa mała
Mornel
Nagórnik
Nur czarnoszyi
Ohar
Orlik grubodzioby
Orlik krzykliwy
Orzeł bielik
Orzeł przedni
Orzełek włochaty
Ostrygojad
Pardwa
Płochacz halny
Pomurnik
Puchacz
Pustułeczka
Puszczyk mszarny
Puszczyk uralski
Różeniec
Rybitwa białoczelna
Rybitwa białoskrzydła
Rybitwa białowąsa
Rybitwa czubata
Rybitwa popielata
Rybołów
Sęp płowy
Siewka złota
Sokół wędrowny
Sowa błotna
Sóweczka
Strepet
Ślepowron
Świstun
Tracz długodzioby
Wąsatka
Włochatka
Wodniczka
Zielonka
Żółna
Melioracja - zabiegi techniczne wykonywane w celu trwałego polepszenia zdolności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się: melioracje rolne (najszerzej stosowane) oraz melioracje miejskie i melioracje leśne.
Ornitologia
-
nauka o ptakach, ich biologii, życiu, obyczajach, jedna z najlepiej rozwiniętych gałęzi zoologii. Do głównych działów ornitologii należą: systematyka, anatomia, fizjologia, ekologia i etologia.
Plejstocen
-
epoka lodowcowa, starsza epoka czwartorzędu, obejmująca okres od ok. 1,8 mln lat do ok. 10 tys. lat temu. 
Pliocen
-
epoka młodszego trzeciorzędu (neogen), obejmująca okres od ok. 5 mln lat do ok. 1,8 mln lat temu.
Populacja
-
grupa osobników tego samego gatunku (w obrębie której możliwa jest wymiana genów), zasiedlająca pewien obszar, izolowana barierami (genetycznymi, geograficznymi) od innych podobnych grup, posiadająca specyficzne właściwości, takie jak liczebność populacji, zagęszczenie, tempo rozrodczości i śmiertelności, rozkład wiekowy (demografia) oraz sposób rozmieszczenia w przestrzeni (kohorta). 
Reintrodukcja
-
ponowne wprowadzenie osobników danego gatunku zwierząt na tereny zajmowane przez nie w przeszłości, na których z różnych przyczyn wyginęły lub występują w bardzo zmniejszonej liczebności.
Sukcesja ekologiczna
-
uporządkowany proces rozwoju ekosystemu polegający na zachodzących w czasie zmianach struktury gatunkowej i procesów biocenotycznych, które wynikają ze zmian w abiotycznym środowisku (abiotyczne czynniki) pod wpływem biocenozy. 

Ptaki (Aves), w układzie systematycznym ptaki zaliczane są jako gromada zwierząt stałocieplnych do typu kręgowców (Chordata). Współcześnie żyje 9300 gatunków ptaków podzielonych na 28 rzędów. Ptaki są jedynymi kręgowcami (z wyjątkiem nietoperzy), które dzięki umiejętności latania opanowały środowisko powietrzne.

Cechą wyłączną ptaków jest istnienie swoistych narządów - worków powietrznych i kości pneumatycznych, pokrycie ciała bardzo lekkimi, dachówkowato ułożonymi piórami i posiadanie dzioba. Wszystkie ptaki są jajorodne. Dzięki różnorodnym cechom przystosowawczym do zdobywania pokarmu, wykształconym na drodze ewolucji, ptaki opanowały praktycznie wszystkie środowiska Ziemi.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama