Zielonka , Porzana purvci

Porzana purvci

Zielonka

 

      Nielicznie lęgowa w nizinnych częściach kraju, zwykle w skupiskach. Zagrożona, z oznakami lokalnego ustępowania. Chroniona.

      Pochodzenie i systematyka. Nie wyróżnia się podgatunków. 
      Rozmieszczenie.W Polsce występuje w skupiskach prawie wyłącznie na nizinach. Najliczniejszą populację stwierdzono w bagiennej dolinie Narwi między Surażem a Żółtkami, gdzie w latach 1979-81 występowało 80-250 par. Koncentracje tych ptaków liczące po kilkadziesiąt par obserwowano w rejonie dolnej Odry, Zalewu Wiślanego, jez. Drużno, jez. Oświn i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Zielonka gniazduje ponadto na Bagnach Biebrzańskich i Stawach Milickich.
      Zmiany siedliskowe. Wybitnie niekorzystne dla zielonki są takie działania, jak likwidacja bagien i starorzeczy, okresowe oczyszczanie stawów rybnych oraz mechaniczne wykaszanie trzciny na jeziorach. Zachowaniu tego gatunku sprzyja natomiast eutrofizacja wód i zakładanie sztucznych stawów rybnych.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Szacunkowo 800-1300 par. Udokumentowano występowanie ok. 500 par. 
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W niedalekiej przyszłości można się spodziewać zaniku zielonki, zwłaszcza na stanowiskach w południowej Polsce, gdzie gatunek ten zasiedla przede wszystkim stawy rybne. Spadek liczebności może być jednak zahamowany, jeśli siedliska w rejonie głównych ostoi zostaną objęte skuteczną ochroną.Przyczyny wymierania. Polegają głównie na naruszeniu bazy siedliskowej gatunku. Składa się na to:
regulacja rzek. osuszanie bagien, niszczenie szuwarów na jeziorach i stawach.
Stosowane sposoby ochrony.
Podlega ochronie gatunkowej.
Około 15% krajowej populacji występuje w rezerwatach przyrody (np. Jezioro Siedmiu Wysp. Jezioro Drużno, Jezioro Łuknajno) chroniących miejsca rozrodu gatunku. Podlega Konwencji Berneńskiej  i Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Wskazane jest rozwijanie ochrony siedliskowej gatunku poprzez tworzenie dalszych rezerwatów, m.in. w bagiennej dolinie Narwi w okolicy Białegostoku, w okolicy jez. Karpino k. Szczecina i w kompleksie stawów rybnych koło Łowicza.
Zielonka jest gatunkiem, którego występowanie oraz możliwość adaptacji do zmieniających się siedlisk wymagają u nas specjalnego przebadania. Dotychczasowe rozeznanie, będące rezultatem dość pobieżnych obserwacji faunistycznych, nie upoważnia do formułowania autoryta- tywnych opinii o stanie populacyjnym i stopniu zagrożenia tego gatunku.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama