Kormoran czarny, Phalacrocprax carbo

Phalacrocprax carbo

Kormoran czarny

      Nieliczny, kolonijnie gnieżdżący się ptak w północnej i zachodniej części kraju. W latach osiemdziesiątych odnotowano wzrost liczebny tego gatunku. Chroniony.

      Pochodzenie i systematyka. W obrębie gatunku wyróżnia się kilka podgatunków, z których dwa występują w Europie. 
      Rozmieszczenie.W Polsce występuje na Pomorzu. Mazurach, a w ostatnich latach także w innych rejonach niżu polskiego.
      Zmiany siedliskowe. Bliżej nie określone, na razie dla gatunku raczej mało znaczące.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Przeprowadzona w 1986 r. inwentaryzacja  wykazała ok. 3700 gniazd, co odpowiada blisko 7400 dojrzałym osobnikom. Do tego wykazu należy dodać trudną do oszacowania liczbę ptaków niedojrzałych.
      Kierunek i prognoza zmian populacji. Krajowa populacja kormorana podlega okresowym oscylacjom liczebności i przemieszczeniom, które prawdopodobnie nie zależą bezpośrednio od czynników antropogenicznych. Obecnie obserwuje się wzrost liczebności i ekspansję gatunku. W Polsce nie ma podstaw do obaw o byt kormoranów, jeżeli będą przestrzegane obowiązujące przepisy ochronne i zabezpieczone odpowiednie biotopy. Dotychczas nie ma danych o bezpośrednim negatywnym wpływie zanieczyszczenia wód na te ptaki.Stosowane sposoby ochrony. Podlega ochronie gatunkowej. Sześć kolonii objętych jest ochroną rezerwatową. Podlega Konwencji Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony.
Utrzymanie ochrony gatunkowej i rozszerzenie ochrony rezerwatowej. Na ochronę rezerwatową zasługują dodatkowo: wyspa na jez. Serwy, las lęgowy nad Narwią k. Czarnocina. Niektóre rezerwaty (np. w Kątach Rybackich, nad jez. Czerwica) wymagają powiększenia, aby zapobiec wyrębowi starych drzewostanów w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii.
Lokalnie kormorany są narażone na nielegalne tępienie jako tzw. szkodniki rybackie. Wskutek presji gospodarstw rybackich, redukcje niektórych kolonii wyjątkowo odbywają się również za zezwoleniem władz ochrony przyrody; np. w 1969 r. taka redukcja miała miejsce w woj. olsztyńskim. Zdarzają się przypadki omijania prawa i niszczenia nowo powstałych kolonii.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama