Gągoł, Bucephala dangula

Bucephala dangula

Gągoł

      W Polsce gnieździ się ok. 1000 par głównie w północnej i zachodniej części kraju oraz na Pojezierzu Łęczyńsko-Wlodawskim. Ostatnio stal się liczniejszy. Podlega ochronie łowieckiej. 

      Pochodzenie i systematyka. Najstarsze szczątki znaleziono w warstwach górnego plejstocenu. 
      Rozmieszczenie.Gnieździ się głównie w Puszczy Augustowskiej, na Mazurach w Krainie Wielkich Jezior, na Pojezierzu Mrągowskim, Olsztyńskim. Iławskim. Pomorzu (m.in. w Borach Tucholskich, na Pojezierzu Kaszubskim, Drawskim i Wałeckim), w Wielkopolsce (najliczniej w Puszczy Noteckiej). Nieliczne stanowiska wykryto na Dolnym Śląsku, a także na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i stawach w Budzie Stalowskiej.
      Zmiany siedliskowe. Powstawanie stawów rybnych i zbiorników zaporowych na terenach przy-i śródleśnych wpływa na powiększenie przestrzeni siedliskowej wykorzystywanej przez gągoła. W ostatnich latach kilkanaście stanowisk lęgowych zarejestrowano w takich miejscach. Z drugiej jednak strony w obrębie pojezierzy na brzegach stawów, rzek i groblach stawów rybnych często prowadzi się wyrąb starych dziuplastych drzewostanów i pojedynczych drzew, co znacznie uszczupla potencjalną bazę lęgową gągoła. Wycinane są na dużą skalę obszerne partie lasów, m.in. na Pomorzu i Mazurach.
      Wielkość populacji wolno żyjącej. Zarejestrowano co najmniej 550 par lęgowych na 255 stanowiskach. Najliczniejsze, liczące minimum po 15 par są stanowiska na jez. Wiary, Gaudy i jez. Gorzyńskim. Obecnie stan krajowej populacji lęgowej można oszacować na ok. 1000 par. Ponadto występują trudne do policzenia ptaki nie przystępujące do lęgu; są to najprawdopodobniej osobniki niedojrzałe płciowo. 
      Kierunek i prognoza zmian populacji. W ostatnich stu latach liczebność gągoła rośnie oraz zwiększa się jego areał lęgowy. Proces ten może trwać nadal, jeśli gatunek utrzyma swą prężność biologiczną i nie będzie ograniczany ekologicznie (np. brak dziuplastych drzew). Polska populacja jest niewielka i leży na skraju zasięgu gatunku, więc jej liczebność może ulegać fluktuacjom.Przyczyny wymierania. Gatunek nie zanika, przeciwnie jego liczebność wzrasta, jednak rozmaite czynniki mogą ograniczyć lub uniemożliwić rozwój krajowej populacji gągoła; jest to przede wszystkim wycinanie dziuplastych starodrzew;, poza tym wzmożony ruch turystyczny i uprawianie sportów wodnych, co wypłasza ptaki. Katastrofalne zanieczyszczenie rzek i jezior w naszym kraju stwarza ponadto niekorzystne warunki żerowiskowe.
Stosowane sposoby ochrony. Gągoł znajduje się na liście zwierząt łownych i jest pozyskiwany jako ,,dzika kaczka". Wyznaczono dla niego okres ochronny od 22 XII do 14 VIII. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kilku osób i instytucji wywieszono ok. 200 specjalnych skrzynek lęgowych nad jez. Ostrowieckim , Gorzyńskim, Świdwie, w Puszczy Noteckiej i Augustowskiej. Wywieszane skrzynki lęgowe są często zasiedlane przez gągoła. Podlega Konwencji Bońskiej i Ramsarskiej.
Proponowane sposoby ochrony. Należy wprowadzić gągoła na listę gatunków całkowicie chronionych, urzędowo zakazać wycinania dziuplastych drzew rosnących nad wodami, skłonić leśników do wywieszania w pobliżu zbiorników wodnych dużych skrzynek i w większym niż dotychczas zakresie otoczyć opieką zasiedlone przez gągoły wyspy na jeziorach, z zakazem wstępu na nie od l marca do 30 lipca (okres lęgowy).
Gatunek przejawia oznaki synantropizacji. Stwierdzono kilka przypadków zagnieżdżenia się gągołów w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka.
Tagi:

Szukaj

ReklamaReklama